Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklik TBMM de Kabul Edildi!!!

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN, KOOPERATİFLERİN KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİNİ DÜZENLEYEN 4/K MADDESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK TBMM'DE KABUL EDİLMİŞTİR.

Birliğimizin önemli çabaları ve özverili çalışmaları sonucunda, kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetini düzenleyen 4/k maddesinde kooperatiflerimizin vergi muafiyetlerinin korunması adına yapılan düzenleme TBMM'de kabul edildi. Bu değişiklik özelde Eczacı Kooperatiflerine, genelde tüm kooperatifçilik hareketine ivme kazandıracak ve ülkemize ciddi katma değer yaratmamıza olanak sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. İlgili Kanun değişikliğini aşağıda bilgilerinize sunarız;

Tüketim ve Taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere;

  • Ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,
  • Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi,
  • Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve
  • Sadece ortaklarla iş görülmesine

İlişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla       işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri.

Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler “ortak dışı” işlemlerdir. Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.

Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilir.

Kooperatiflerin iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi yoktur.

Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazanların vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği

Yönetim Kurulu

 

 

" Kanaatim odur ki birleşmede muhakkak suretle kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. " M. Kemal ATATÜRK
DUYURULAR
HABERLER
ETKİNLİKLER
BASIN KÖŞESİ
İZ BIRAKANLAR
BAŞKANDAN